<p>Giới thiệu về c&ocirc;ng ty:</p> <p><strong>C&Ocirc;NG TY CỔ PHẦN TRUYỀN TH&Ocirc;NG QUẢ CHANH</strong></p> <p>LEMON MEDIA l&agrave; C&ocirc;ng ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng tr&ecirc;n mạng viễn th&ocirc;ng v&agrave; Truyền th&ocirc;ng</p> <p>C&ocirc;ng ty cũng l&agrave; một trong những đơn vị đi đầu phối hợp với c&aacute;c nh&agrave; khai th&aacute;c viễn th&ocirc;ng tại Việt nam để cung cấp giải ph&aacute;p kỹ thuật v&agrave; nội dung cho c&aacute;c dịch vụ gi&aacute; trị gia tăng qua mạng điện thoại cố định, di động, Internet.</p> <p>Giới thiệu dịch vụ:</p> <p>Lemon Media cung cấp dịch vụ nhạc chu&ocirc;ng, nhạc chờ, tải nhạc fulltrack tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c mạng điện thoại di động lớn tại Việt Nam bao gồm:</p> <p>1. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Viettel &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;: http://imuzik.com.vn</p> <p>2. &nbsp; &nbsp; &nbsp;MobiFone &nbsp; &nbsp; : http://funring.vn</p> <p>3. &nbsp; &nbsp; &nbsp;VinaPhone &nbsp; &nbsp;: http://ringtunes.vinaphone.com.vn ; http://chacha.vn</p> <p>4. &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vietnamobile : http://happyring.vietnamobile.com.vn</p> <p>Để c&oacute; được nội dung tốt nhất, nhanh nhất, kịp thời đ&aacute;p ứng nhu cầu thưởng thức &acirc;m nhạc của th&iacute;nh giả, Lemon đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ mở rộng hợp t&aacute;c với tất cả ca sỹ, nhạc sỹ, c&aacute;c c&ocirc;ng ty ghi &acirc;m, c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; bản quyền &acirc;m nhạc trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</p> <p>Để sử dụng dịch vụ của Lemon, bạn c&oacute; thể truy cập: http://nhaccho360.vn hoặc http://kenhnhac.vn hoặc http://khonhaccho.vn</p>